Senvir Oy - mittaa paikalla, seuraa netissä - kosteusmittaus - ilmanlaatu

Senvir - mittaa paikalla, seuraa netissä.

S1lahetin ja web

Betonilattian valun jälkeinen seuranta

Betonilattian valun jälkeen pitää varmistaa ennen tasoitteen tai pinnoituksen aloittamista, että ylimääräinen kosteus on poistunut rakenteesta. Tämä on tärkeää monestakin syystä kuten esimerkiksi:

 • Ennen tasoitteen laittamista tulee pinnan kosteuden olla tarpeeksi alhainen, jotta tasoite tarttuu kunnolla betonin pintaan eikä lohkeile tai irtoa myöhemmin.
 • Betoniin jäänyt ylimääräinen kosteus haihtuu pinnasta tasoitteeseen ja siitä edelleen yläpuolella olevaan pintamateriaaliin. Tämä aiheuttaa kosteusrasituksen materiaaleille. Riippuen materiaalista voi seurauksena olla esimerkiksi liiman kuivumisen estyminen. Tästä voi seurata haitallisten kemikaalien erittymistä huonetilaan sen käytön aikana tai orgaaniset materiaalit voivat kerätä kosteutta, joka edesauttaa bakteeri- ja homekasvustoja.
Ratkaisuna tarjoamme Senvir Locus -järjestelmää joko ostettuna tai vuokrattuna asennuspalvelun kanssa. Locus -järjestelmällä saat mitattua betonin kosteuden samanaikaisesti useasta mittapisteestä ja voit tarkastella tuloksia tietokoneelta, tabletista tai matkapuhelimesta. Kysy meiltä tarkempia lisätietoja!

Sisäilman laatuongelmia

Sisäilman laatu on hyvin moninainen ja monimutkainen käsite. Hyvällä sisäilman laadulla tarkoitetaan, ettei kyseisessä tilassa ole liian paljon hiilidioksidia, haitallisia orgaanisia yhdisteitä, radonia, lämmintä tai kosteaa. Sisäilmaston laatu jaetaan seuraaviin luokkiin: S1 (yksilöllinen), S2 (hyvä) ja S3 (tyydyttävä). S1 tarkoittaa sisäilman laatua, jota 90 % arvioijista pitää hyvänä. S3 on alin hyväksyttävä luokka, jossa voi kuitenkin ilmaantua haittoja herkille henkilöille. Senvir Aeris -järjestelmällä pystytte mittaamaan sisäilman laatuarvoja ja seuraamaan niiden muuttumista eri tilanteissa ajan funktiona.

Radon raja-arvot:

 • Uudet asunnot 200 Bq/m3
 • Vanhat asunnot 400 Bq/m3

Ilmankosteus %:

 • 35 – 50 % sisäilmassa, yli 50 % voi johtaa kosteuden kertymiseen rakenteisiin.

S1-ilmastoluokka:

 • Lämpötila 21,5 – 24,5 ⁰ C, tavoitearvo 21,5 ⁰ C.
 • Hiilidioksidi <750 ppm, normaali ulkoilma on 350-400 ppm.

S2-ilmastoluokka:

 • Lämpötila 20,5 – 25,5 ⁰ C, tavoitearvo 21,5 ⁰ C.
 • Hiilidioksidi <900 ppm, normaali ulkoilma on 350-450 ppm.

S3-ilmastoluokka:

 • Lämpötila 20 – 26 ⁰ C, tavoitearvo 21,5 ⁰ C.
 • Hiilidioksidi <1200 ppm, normaali ulkoilma on 350-450 ppm.
 • Hiilidioksidi >1500 ppm, terveydensuojelulain raja.

Kosteusvaurion jälkeinen kuivaus

Kosteusvaurion jälkeen pitää rakenteet kuivata ennen kuin niihin voidaan asentaa uudet pintamateriaalit. Betoni saattaa näyttää kuivalta pitkänkin aikaa, vaikka sen sisällä on edelleen ylimääräistä kosteutta. Kosteus siirtyy betonissa kohti sen pintaa ja haihtuu pinnasta ympäröivään ilmaan, mikäli ilman suhteellinen kosteus on pienempi kuin betonin. Kuivauksen aikana pitää mitata betonin suhteellinen kosteus, jotta voidaan tietää milloin betoni on riittävän kuivaa jatkotoimia varten.

Senvir Locus -järjestelmä on kehitetty juurikin tällaisia käyttötapauksia varten ja sen etuna on jatkuva mittaus, joka kertoo betonin suhteellisen kosteuden muutokset.

Kosteuden siirtyminen rakenteissa ja huonetiloissa

Kosteus on eräs suuresti asumisviihtyvyyteen vaikuttavista asioista. Liian pieni kosteus (alle 35 %) voi aiheuttaa ihon kuivumista, nenän tukkoisuutta, kurkun kuivumista ja väsymyksen tunnetta. Kuivassa huoneilmassa on enemmän vapaasti leijuvaa pölyä. Liiallinen ilmankosteus (yli 50 %) ei yleensä aiheuta ongelmia suoraan, vaan sitoutumalla rakenteisiin altistaen ne bakteeri- ja homekasvustoille.

Normaalikäytössä suurimmat ilmankosteudet huonetiloissa johtuvat pyykin kuivaamisesta, saunomisesta ja peseytymisestä. Tämä kosteus poistetaan asunnosta ilmanvaihdon kautta. Senvir Locus -järjestelmällämme voitte tarkistaa miten kosteus siirtyy eri huonetiloista toiseen ja toimiiko ilmanvaihtojärjestelmä niin kuin pitääkin.

Rakenteisiin kosteutta voi tulla ulkopuolelta tai sitten sisältä vesipisteiden ja pesu- ja WC-tilojen kautta. Kosteuden kertyessä rakenteisiin voi syntyä otolliset olosuhteet bakteeri- ja homekasvustoille. Siksi olisikin hyvä tarkistaa kosteudet eri rakenteissa riskialueilla - varsinkin jos epäilee ongelmia. Hyvä rakennekosteuden seuranta vaatii useamman mittapisteen rakenteisiin ja jatkuvan mittauksen. Senvirin Locus -järjestelmä ja Meritum -palvelu tarjoavat tällaisen ratkaisun - joko ostettuna tai vuokrattuna asennuspalveluineen. Näin ei tarvitse arvailla tai tehdä hätäisiä johtopäätöksiä.

Radon

Radon on radioaktiivinen näkymätön, mauton ja hajuton kaasu, jota muodostuu luonnollisesti kallioperässä. Radon aiheuttaa muutoksia solutasolla ihmisen keuhkoissa joutuessaan sinne hengitysilman mukana. Koska sitä ei voi huomata luonnollisesti, se tarvitsee mitata siihen kykenevillä mittalaitteilla.

Senvirin Aeris -järjestelmällä voit mitata jopa huonekohtaisesti radonin määrän helposti ja yksinkertaisesti. Tuloksia ei tarvitse odottaa viikkoja, vaan ne ovat nähtävissä suoraan nettipalvelustamme.

Aeris -järjestelmällä voi myös testata radonkorjauksen tehon mittaamalla arvot ennen korjausta ja sen jälkeen.

S1lite

Locus - Mittausjärjestelmä kosteusmittauksiin

Locus on ainoa langaton, jatkuvaseurantainen kosteudenmittausjärjestelmä. Locus koostuu kolmesta osasta: verkkopalvelusta, lähetinyksiköstä ja langattomista antureista. Verkkopalvelu on käytettävissä eri päätelaitteilla paikasta riippumatta.

Mittarit

Verkkopalvelu

Verkkopalvelussa on jokaiselle asiakkaalle oma suojattu osio, jossa he voivat tarkastella omia mittauksiaan. Mittaustulokset esitetään helppolukuisina mittareina, taulukkona ja graafina. Lisäksi mittaustulokset voi tallentaa suoraan taulukkolaskentaohjelmien käyttöön omalle koneelle. Antureille voidaan asettaa hälytysrajoja ja generoida hälytyksiä sähköpostiin. Asiakkaat voivat lisäksi jakaa itse rajaamaansa tietoa eteenpäin omille asiakkailleen tai syöttää palvelusta tietoja omiin sovelluksiinsa.

Lähetin

Lähetinyksikkö

Lähetinyksikkö kerää anturien lähettämät mittaustulokset ja siirtää ne verkkopalveluun. Lähetin toimii sekä 3G- että WLAN-verkoissa. Lähetinyksikkö on iskunkestävä, pölyltä ja kondenssivedeltä suojattu salkku. Samalla salkku toimii kuljetus- ja säilytyslaatikkona. Myös huomaamaton asennuskotelotyyppinen ratkaisu on tarjonnassamme.

Anturit

Langaton anturi

Mittaukset suoritetaan langattomilla antureilla, jotka mittaavat ilman suhteellista kosteutta ja lämpötilaa. Anturit ovat todella luotettavia ja kalibroivat itse itsensä ja siten antavat aina oikeaa tietoa. Langattomuuden ansiosta antureita voidaan sijoitella vapaasti ja ne voidaan jättää paikoilleen koko kuivumisprosessin ajaksi.

s2

Aeris - Ilmanlaatumittauksiin

Aeris -järjestelmällä mitataan ja seurataan sisäilmanlaatua reaaliaikaisesti, jolloin mahdollisiin ongelmiin voidaan tarttua nopeasti.

Sisäilmanlaatu

Sisäilmanlaatu on jokaisen talossa työskentelevän tai asuvan ihmisen kannalta erittäin tärkeä asia. Yleensä ilmanlaadun mittaaminen on työlästä ja erittäin kallista.

Olemme ratkaisseet nämä ongelmat järjestelmällämme. Tuotteellamme voidaan selvittää nopeasti tilan perusilmanlaatu ja määrittää kalliiden ja aikaa vievien laboratoriomittausten tarve.

Lämpötila ja kosteus

Lämpötila ja suhteellinen kosteus liittyvät saumattomasti toisiinsa ja samoin se miltä ilma "tuntuu" liittyy näihin kahteen suureeseen ja niiden kautta saatavaan kosteuspisteeseen. 25 asteinen ilma voi tuntua joko miellyttävän lämpimältä tai sitten tukalan kuumalta riippuen ilman suhteellisesta kosteudesta. Liiallinen kosteus muodostaa myös hyvän kasvualustan homeille, sienille ja bakteereille.

VOC-kaasut

VOC-kaasut (volatile organic compounds) ovat kaasuja, joita syntyy tiettyjen orgaanisten yhdisteiden haihtuessa ja orgaanisen toiminnan tuloksena. Tyypillisiä tällaisten kaasujen lähteitä ovat hajuvedet, eliöperäiset hajoamistuotteet, ruoanvalmistus, ihmiset, eläimet, öljyt, aldehydit, liuottimet jne.

VOC kaasut voivat indikoida asunnossa olevasta piilevästä ongelmasta ja tarvitsevat aina tarkempia tutkimuksia, jotta voidaan selvittää mistä kaasuista ja minkä syyn vuoksi on kyse.

Hiilidioksidi

Hiilidioksidia syntyy palamisen, hengityksen ja muun eläinperäisen toiminnan tuloksena. Hiilidioksidi on hyvin yleinen kaasu ja sitä on aina läsnä asunnoissa. Hyvä ilma sisältää alle 1 200 ppm hiilidioksidia. Pitoisuuksia välillä 1 200 - 1 500 ppm pidetään vielä tyydyttävinä, vaikka nämäkin pitoisuudet voivat jo näkyvät esimerkiksi väsymyksenä ja työtehonlaskuna. Huonoa ilma on, kun sen hiilidioksidipitoisuus ylittää 1 500 ppm. Tämä pitoisuus ylittää Suomessa asumisterveyslain raja-arvon. Hiilidioksidi ongelmasta yleensä selvitään lisäämällä tuuletusta tai ilmastoinnin tehoa.

Säteily

Säteilyä tulee monista eri kohteista. Suurin osa on aivan tavallista ympäristöstä johtuvaa taustasäteilyä. Ympäristöstä tulevaan säteilyyn ei voi vaikuttaa, vaan se on kaikkialla läsnä olevaa säteilyä ja tästä taustasäteilystä osa on radonin aiheuttamaa. Radon on kaasu ja sitä tulee uraanipitoisesta maaperästä uraanin hajoamistuotteiden hajotessa edelleen. Radonkaasu asunnon ilmassa voi aiheuttaa ylimääräistä altistusta, jota voidaan torjua hyvällä rakentamisella ja pitämällä radonputkistot kunnossa.

S1lite

Locus Lite ja Locus Service

Locus Lite on erittäin kustannustehokas tapa seurata paikallisesti kosteutta ja lämpötilaa. Mittaukseen käytetään samoja erittäin tarkkoja antureita kuin Locus -järjestelmässä, mutta tulosten käsittely tehdään paikallisesti Android-puhelimessa, tabletissa tai tietokoneessa. Päätelaitteelta vaaditaan USB On-The-Go (OTG HOST) tuki ja ohjelmiston voi ladata ilmaiseksi Google Play kaupasta.

Anturi sijoitetaan haluttuun paikkaan paristot kiinnitettyinä. Kun USB-sovitin on kytketty näyttölaitteeseen, on näyttölaite valmiina vastaanottamaan anturin lähettämiä tietoja. Ohjelmisto tukee useiden samanaikaisten antureiden käyttöä.

Lisäämällä Locus Lite -tuotteeseemme verkkopalvelumme täydentyy tämä tuote Locus Service -tuotteeksemme. Locus Service mahdollistaa tiedon tallentamisen, analysoinnin ja erilaisten yhteenvetojen ja mittauspöytäkirjojejn tekemisen.

Meritum mittaus ja valvontapalvelu

Senvir Meritum on Avaimet käteen -periaatteella toteutettu palvelumme, joka on suunniteltu kiinteistöjen omistajille ja haltijoille jatkuvaan kosteuden seurantaan erilaisissa rakenteissa. Palvelua voidaan käyttää esimerkiksi kosteusvaurion jälkeisen remontin laadun valvontaan. Näin voidaan seurata, ettei kosteusvaurio pääse uusiutumaan. Palvelumme soveltuu myös uudiskohteiden pitkän ajan kosteuskäyttäytymisen seurantaan rakenteissa ja samalla varmistamaan rakentamisen laatua.

Meritum -palvelumme pitää sisällään muun muassa:

 • Mittalaitteet kosteuden ja lämpötilan mittaamiseen (myös muut suureet mahdollisia).
 • Nettipalvelun käyttötunnukset tulosten reaaliaikaiseen seurantaan.
 • Laitteiden asennuspalvelun kohteeseen.
 • Huolto-, ylläpito- ja päivityspalvelun.
 • Koulutuksen ja perehdytyksen.
 • Tarvittaessa myös hälytyspalvelun ja säännöllisen raportoinnin.

20 mm langaton lämpötila- ja kosteusanturi

Anturi toimii kahdella SR44 (tai LR44) paristolla.

Langaton lähetin toimii puhelimista tutulla, turvallisella Bluetooth 4.0 LE (low energy) teknologialla. Lähettimen maksimikantama on noin 50 metriä vapaassa tilassa. Rakennuksen sisällä kantama on väliseinien laadusta riippuen noin 10 - 20 metriä. Mittaus tehdään luotettavalla MEMS-puolijohdeanturilla, joka on kalibroituu automaattisesti useimmissa käyttöympäristöissä. Anturi on kondenssiveden kestävä, joten se pystyy mittaamaan 100 % suhteelliseen kosteuteen asti.

Lämpötila

Tarkkuus: 0.2 - 0.5 %

Mittausresoluutio: 0.01 C

Mittausalue: -40 - +125 C

Suhteellinen kosteus

Tarkkuus: 1.8 - 4 %

Mittausresoluutio: 1 %

Mittausalue: 0 - 100 %

CO2

Tarkkuus: 30 ppm (5 %)

Mittausherkkyys: 20 ppm (1 %)

Mittausalue: 0 - 10 000 ppm

Ilmanpaine

Tarkkuus: 1 mbar

Mittausalue: 500 - 1150 mbar

TVOC

Havaittavat yhdisteet:

 • Alkoholit (mm. C8H18O, C2H5OH)
 • Alifaattiset hiilivedyt
 • Aromaattiset hiilivedyt (mm. PAH yhdisteet)
 • Amiinit
 • Häkä
 • Metaani
 • Nestekaasu
 • Ketonit
 • Orgaaniset hapot

Minimi lämpötila: 0 C

Maksimi lämpötila: 50 C

Mittausalue: 0 - 65 000 ppm

Säteily

Gamma herkkyys C60: 18 CPM

Säteilytyypit: Alpha, Beta & Gamma

map

Senvir Oy on perustettu vuonna 2012. Kehitämme kustannustehokkaita mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmiä eri teollisuudenalojen sekä yksityiseen käyttöön. Yrityksen perustajina on kolme diplomi-insinööriä, joilta löytyy kymmenien vuosien kokemus laitesuunnittelusta, sulautetuista järjestelmistä, ohjelmistotuotannosta ja internetpalveluista. Senvir Oy:n kotipaikka on Tampere.


Y-tunnus: 2467890-8 (EU FI24678908)
Åkerlundinkatu 2A, Tampere, Finland
Sähköposti: info(at)senvir.fi

Toimitusjohtaja Veli Lipponen
veli(at)senvir.fi
Matkapuhelin: +358 (0) 40 5636 267